Góra

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

 (PL)

 

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Językiem Konkursu jest polski i angielski.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Uczestnicy Konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:
 • grupa I – osoby do 20 roku życia (obchodzące 20. urodziny do 31grudnia bieżącego roku włącznie);
 • grupa II – osoby powyżej 20 lat.
 1. W Konkursie nie  mogą  brać  udziału  organizatorzy,  członkowie  jury,  a  także członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
 3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

 

 • 2 Zgłaszanie prac
 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.
 2. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.mwo.usz.edu.pl (pliki, dane osobowe, nazwy fotografii i ich matematyczne opisy).
 3. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć oraz posiada do nich całość praw autorskich majątkowych i osobistych.
 7. Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora Konkursu.
 8. Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs.

 

 • 3 Terminy
 1. Konkurs trwa od 15 września do 15 listopada bieżącego roku.
 2. Termin zgłoszenia do Konkursu (wypełnienia formularza wraz z przekazaniem plików  upływa 15 listopada bieżącego roku.

 

 • 4 Nagrody i wyróżnienia
 1. Spośród uczestników Konkursu jury, w skład którego wejdą przedstawiciele: Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz dydaktycy matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
 3. Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki reklamowe Uniwersytetu Szczecińskiego i inne nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronie: www.mwo.usz.edu.pl
 5. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o wyniku konkursu.
 6. Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas uroczystego spotkania. Uczestnicy na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny.